Izražanje starosti

Koliko let imate?

Ko se učimo novega jezika, najprej začnemo z enostavnimi temami. Na primer, kako se predstaviti. Včasih se lahko že na začetku zatakne, še posebej, če se izražanje enakih pojmov med jezikoma razlikuje. Zakaj je naslednja trditev napačna, čeprav smo v resnici stari 30 let?

  • Je suis 30 ans.
Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

  • J’ai 30 ans.
Glagol être pomeni biti. V slovenščini svojo starost izrazimo z glagolom biti, zato želimo enako strukturo preslikati tudi v francoščino, kjer pa je napačna. Starost v francoščini izražamo z glagolom avoir.

Da si lažje zapomnimo, si lahko pomagamo s pogovorno obliko v slovenščini: »Imam 30 let.«

Če želimo nekoga vprašati po starosti, moramo prav tako uporabiti glagol avoir:

  • Quel âge as-tu?, če osebo tikamo,
  • Quel âge avez-vous?, če osebo vikamo.

To dobesedno pomeni: Koliko let imaš/imate? Manj formalni obliki sta: Tu as quel age? in Vous avez quel age? Odgovor, ki sledi, je: J’ai + število let + ans.

Pri tretji osebi ednine se pri formalni obliki vprašalnice med glagol in osebni zaimek zaradi dveh samoglasnikov vrine črka T: Quel age a-t-il/elle?

»Les erreurs sont la preuve que l’on essaye«

ali »Napake so dokaz, da smo poskusili«. Ampak vedno se nam zdi, da je trud najbolj poplačan, ko nam stvar uspe. Tečaj francoščine v jezikovni šoli Lingula vam bo približal ta čudoviti jezik.

Utrdite svoje znanje francoščine s kratko vajo na temo starosti.