Naglasna znamenja

Ali je pisanje naglasnega znamenja (l’accent) v francoščini res pomembno?

Lingula_franscoscina_vaje

Učenje francoščine je pogosto povezano z dvomom, katero naglasno znamenje uporabiti. To je najpogostejše vprašanje tistih, ki se s francoskim jezikom prvič seznanijo. Odgovor je seveda pritrdilen, saj je naglas sestavni del črke in lahko spremeni njeno izgovorjavo.

Poznamo tri vrste naglasa na samoglasnikih:

1. ostrivec (accent aigu) é : été, événement

2. krativec (accent grave) à, è, ù : à Paris, père, où

3. strešica (accent circonflexe) â, ê, î, ô, û : théâtre, être, connaît, hôtel, goût

Črka e in naglas

Največ preglavic nam ponavadi povzroča črka e, ki pozna vse tri naglase. Nenaglašeni e se izgovarja kot polglasnik, é kot ozki e, è oz. ê pa kot široki e.

Osnovno pravilo pri pisanju naglasov na črki e je: naglas napišemo vedno, ko ga slišimo.

Izjeme:

1. črki e sledita enaka soglasnika:

lettre, essence, dette

2. črki e sledita različna soglasnika:

accepter, escargot, adjectif, exercice, permettre, direction, perdre

Toda naglas moramo napisati, če je drugi soglasnik od obeh l, r ali h.

téléphone, écrire, église, règle, échec, prêtre

3. črki e sledi črka x:

exercice, lexique, exception

4. v končnicah na -er:

– glagoli: manger, parler, écouter

– pridevniki: premier, dernier

– samostalniki: boulanger, épicier, pâtissier

5. pred končnim soglasnikom:

pied, nez, béret, ciel, muet, mes, tes, ses

Toda: forêt, intérêt, accès, succès, congrès, après.

Vaje za postavljanje naglasnih znamenj

Link do rešitev je objavljen na koncu strani.

1. Preverite svoje znanje o naglasih in pravilno napišite spodnje besede.

Resumer, preferer, necessaire, premier, theatre, resultat, precisement, general, effectuer, expliquer, ecrivain, envoyer, posseder, electronique, epeler, permettre, mener, pretension, extraordinaire, echec, succes, separation, idee, epouser, mettre, scene, repondre, regulierement.

Kliknite za pravilen odgovor.
Rešitve:

Résumer, préférer, écrire, nécessaire, premier, théâtre, résultat, précisément, général, effectuer, expliquer, écrivain, envoyer, posséder, électronique, épeler, permettre, mener, remarquer, prétention, extraordinaire, échec, succès, séparation, idée, épouser, mettre, scène, répondre, régulièrement.

2. Preverite svoje znanje o naglasih in pravilno napišite spodnje besede.

Erreur, serrure, collegue, directeur, interroger, frequenter, s’interesser, elegante, revolution, foret, hotel, territoire, depensiere, se debrouiller, agressivite, attention, preter, respecter, rester, secretaire, enquete, prefecture, region, presse, terrible, carre, excellente, societe, ecrivain, chercher, impots, couter.

Kliknite za pravilen odgovor.
Rešitve:

Erreur, serrure, collègue, directeur, interroger, fréquenter, s’intéresser, élégante, révolution, forêt, hôtel, territoire, dépensière, se débrouiller, agressivité, attention, prêter, respecter, rester, secrétaire, enquête, préfecture, région, pressé / presse, terrible, carré, excellente, société, écrivain, chercher, impôts, coûter.

3. Preverite svoje znanje o naglasih in pravilno napišite spodnje besede.

Musee, apres, galerie, serieux, protestation, exclure, environ, enorme, examen, remarquer, platre, depart, desespere, retourner, melodie, etonnee, se lever, memoire, erreur, boulangere, nez, beret, remercier, observer, debut, echec, exces, aout, fevrier, semaine, deguster, efficace, rester, rever, commerce, bete.

Kliknite za pravilen odgovor.
Rešitve:

Musée, après, galerie, sérieux, protestation, exclure, environ, énorme, examen, plâtre, départ, désespéré / désespère, retourner, mélodie, étonnée, se lever, mémoire, erreur, boulangère, nez, béret, remercier, observer, début, échec, excès, août, février, semaine, déguster, efficace, rester, rêver, commerce, bête.

4.  Izberite pravilno napisano besedo.

exiger / éxiger

chômage / chomâge

probléme / problème

remarquer / rémarquer

vérite / vérité

célébre / célèbre

récévoir / recevoir

récéption / réception

perdre / pèrdre

descendre / déscendre

Kliknite za pravilen odgovor.
Rešitve:

exiger / éxiger
chômage / chomâge
probléme / problème
remarquer / rémarquer
vérite / vérité
célébre / célèbre
récévoir / recevoir
récéption / réception
perdre / pèrdre
descendre / déscendre


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *